Cisco

 

Mã môn

Chứng chỉ

Tên khóa học

Số giờ

CCNA

ICND1

CCNA

Interconnecting Cisco Networking Devices 1

Kết nối các thiết bị mạng của Cisco – Phần 1

40

ICND2

Interconnecting Cisco Networking Devices 2

Kết nối các thiết bị mạng của Cisco – Phần 2

40

CCNP (2010)

ROUTE

CCNP

Implementing Cisco IP Routing

Triển khai định tuyến trong mạng IP của Cisco

40

SWITCH

Implementing Cisco IP Switched Networks

Triển khai chuyển mạch mạng trong mạng IP của Cisco

40

TSHOOT

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

Gỡ lỗi và bảo trì trong mạng IP của Cisco

40