Linux - LPI

Mã môn

Chứng chỉ

Tên khóa học

Số giờ

LPI-1

LPIC-1

Linux Professional Institute 1

Chứng chỉ chuyên nghiệp Linux cấp cơ bản

80

LPI-2

LPIC-2

Linux Professional Institute 2

Chứng chỉ chuyên nghiệp Linux cấp chuyên nghiệp

80