Microsoft

Danh sách các khóa học Microsoft

Windows Server 2012

Windows Server 2008

Các khóa học khác 

  • MCSE: Messaging
    • 341 - Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
    • 342 - Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
  • MCSE: Sharepoint
    • 331 - Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
    • 332 - Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

ITPRO là CPLS (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions, Đối tác cung cấp giải pháp đào tạo được chứng nhận của Microsoft) chính thức của Microsoft tại Việt nam http://www.microsoft.com/vietnam/learning/partnerlist.aspx

Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói về tất cả các công nghệ của Microsoft theo đúng tiêu chuẩn của Microsoft tại Việt nam.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại www.itpro.net.vn hoặc số phone: 04.37875728