Quản lý dự án

 

PROJECT MANAGEMENT

QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 • Khóa học được thiết kế để cung cấp cho học viên những quy tắc cơ bản  để quản lý có hiệu quả dự án. Học viên sẽ học cách xác định và lập kế hoạch các nguồn tài nguyên dự án, tạo lập sơ đồ hoạt động của dự án, và xác định những yêu cầu chủ yếu đối với các báo cáo hoạch định và đánh giá dự án.
 • Khóa học cũng đề cập tới nội dung quan trọng là việc lựa chọn nhân sự cho dự án và quản trị nhóm.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

 • Dự án là một nỗ lực được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ độc đáo. Mỗi dự án có sự khởi đầu và kết thúc. Mỗi sản phẩm hay dịch vụ được tạo ra thường khác biệt ở một khía cạnh nào đó so với những sản phẩm và dịch vụ tương tự.
 • Các dự án được phân loại tùy thuộc vào lĩnh vực và phạm vi hoạt động.
 • Ví dụ:
 • Dự án phát triển một sản phẩm hay dịch vụ mới,
 • Dự án để thực hiện một sự thay đổi về cơ cấu, nhân sự, hay phong cách của một tổ chức,
 • Dự án thiết kế phần mềm máy tính (phần mềm quản lý kho,  quản trị vật tư, phần mềm  xử lý khiếu nại, hay phần mềm kế toán,..).
 • Quản lý dự án có nghĩa công việc nhiều và phức tạp hơn hơn việc đơn thuần lập kế hoạch. Quản lý dự án liên quan đến việc phải sắp xếp và cân đối rất nhiều các phần việc khác nhau, những việc mà các giám đốc dự án thường phân loại thành chín lĩnh vực kiến thức.
 • Một dự án điển hình thường bắt đầu bằng việc ai đó có một ý tưởng, hoặc bằng một ý tưởng chung  thông qua thảo luận. Tiếp theo ý tưởng đó đạt được sự chấp thuận của một nhóm rộng hơn: có thể thông qua không chính thức bằng cách thảo luận với các đồng  nghiệp và sau đó ý tưởng đó được ban quản trị cao cấp (ban giám đốc hay hội đồng quản trị) thông qua một cách chính thức. Điều này sẽ dẫn đến quá trình lập quỹ cho dự án (hình thành kinh phí dự án). Nếu việc lập quỹ dự án thành công, dự án có thể bắt đầu, nhân sự sẽ được tuyển và mọi việc bắt đầu. Tất cả những công việc này cần được lập thành kế hoạch và quản lý cho tới khi dự án hoàn thành.
 • Nội dung của khóa học quản lý dự án là cung cấp một khung để quản trị quá trình này, cũng như cung cấp các phương pháp, các yếu tố, các khuôn mẫu và thủ tục để quản trị thông qua vòng đời dự án.
 • Các yếu tố chính bao gồm:
 • Xác định mục tiêu của dự án một cách rõ rang, chính xác và hệ thống.
 • Phân chia dự án thành các nhiệm vụ và giai đoạn mà có thể quản lý được.
 • Kiểm soát dự án thông qua từng giai đoạn thực hiện.
 • Nêu bật những rủi ro có thể xảy ra và thiết lập các thủ tục cụ thể để thực hiện.
 • Cung cấp các cơ chế để làm việc có chất lượng.
 • Xác định rõ vai trò để cung cấp các cơ sở có tính chất nền tảng cho nhóm hoạt động hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

 • Những học viên quan tâm tới các nguyên lý và nội dung cơ bản để quản trị dự ánhiệu quả.

CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Chương trình cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên có thể vượt qua kỳ thi môn Quản lý dự án của EC-Council (Mã số 212-79). Môn thi tiến hành trong thời gian 120 phút vào ngày cuối tại địa điểm lớp học ( Đăng ký thi qua Trung tâm Prometric)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 01: Giới thiệu về Quản lý dự án- Introduction to Project Management

Module 02: Tổng quan về Lập kế hoạch và đánh giá dự án- Overview of Project Planning and Evaluation

Module 03:Quản lý chiến lược và Lựa chọn dự án- Strategic Management and Project Selection

Module 04: Phương pháp Quản lý dự án- Project Management Methodology

Module 05: Quản lý dự án thống nhất- Project Integration Management

Module 06: Quản lý phạm vi dự án- Project Scope Management

Module 07: Quản lý thời gian dự án- Project Time Management

Module 08:Phân tích tài chính dự án- Project Financial Analysis

Module 09: Quản lý chi phí dự án- Cost Management

Module 10: Quản lý chất lượng dự án- Quality Management

Module 11: Quản lý mua sắm dự án- Project Procurement Management

Module 12:Quản lý rủi ro dự án- Project Risk Management

Module 13: Quản lý nguồn nhân lực dự án- Project Human Resources Management

Module 14: Kiểm tra dự án và Kết thúc dự án- Project Audit and Closure

Module 15: Quản lý các quy chuẩn và tương lai dự án- Ethics and Future of Project Management