Red Hat Linux

 

 

 

Enterprise Linux - System Administration

Thời lượng (giờ)

RH124

RHCSA

Red Hat System Administration I

Quản trị hệ thống Red Hat I

40

RH134

Red Hat System Administration II

Quản trị hệ thống Red Hat II

32

RH142

 

Linux Troubleshooting Techniques and Tools

Công cụ và kỹ thuật gỡ lỗi trên Linux

32

RH199

RHCSA

RHCSA Rapid Track Course

Khóa học nhanh thi chứng chỉ RHCSA

32

RH254

RHCE

Red Hat System Administration III

Quản trị hệ thống Red Hat III

32

RH290

RHCE

Red Hat Enterprise Linux for Solaris Administrators

Quản trị Red Hat Linux cho quản trị có kinh nghiệm Solaris

16

RH299

RHCE

RHCE Rapid Track Course

Khóa học nhanh thi chứng chỉ RHCE

32

RH318

RHCVA

Red Hat Enterprise Virtualization

Khóa học ảo hóa trên Red Hat Linux Enterprise

32

Enterprise Linux - Advanced System Administration

RH141

 

Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management

Triển khai và quản lý hệ thống trên Red Hat Enterprise

32

RH423

 

Red Hat Enterprise Directory Services and Authentication

Dịch vụ thư mục và xác thực trên Red Hat Enterprise

32

RH436

 

Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management

Quản lý Clustering và lư trữ trên Red Hat Enterprise

32

RH442

 

Red Hat Enterprise System Monitoring and Performance Tuning Expertise Exam

Giám sát hệ thống và căn chỉnh hiệu năng hệ thống Red Hat Enterprise

32

RHS333

 

Red Hat Enterprise Security: Network Services

Bảo mật dịch vụ mạng trong Red Hat Enterprise

32

RHS429

 

Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration

Quản trị chính sách Red Hat Enterprise

32